Verklaring inzake het privacybeleid

Verwerking van persoonsgegevens in digitale leerproducten voor basis- en secundair onderwijs

1. Inleiding

Deze Verklaring inzake het privacybeleid biedt informatie aan leerkrachten, leerlingen, ouders of voogden van leerlingen en andere privépersonen die de producten van Sanoma Learning gebruiken, over de verwerking van de persoonsgegevens door Sanoma Learning ('SL'). Sanoma Learning bestaat uit de bedrijven en hun dochterondernemingen die tot de Sanoma-groep behoren (thans zijn dit: Sanoma Learning B.V., Uitgeverij Van In NV, L.C.G. Malmberg B.V., Nowa Era Sp. z.o.o., Young Digital Planet S.A., Sanoma Pro Ltd. en Sanoma Utbildning AB).

Sanoma Learning biedt een waaier van offline- en onlineproducten waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze eindgebruikers en wensen duidelijke informatie te verstrekken over ons gebruik en de bescherming van persoonsgegevens.

Wij geloven dat de leerkracht een inspirator en gids is naar een veelbelovende toekomst. Ons ruime assortiment van digitale en gedrukte producten voor gebruik op school en thuis ondersteunt leerlingen bij hun studie, leerkrachten bij het halen van de beste resultaten voor hun leerlingen en scholen bij de organisatie van hun onderwijspraktijk. Het gebruik van datagegevens in digitale leerproducten biedt de mogelijkheid om gepersonaliseerde leerervaringen aan te bieden en stelt leerlingen in staat om op diverse al dan niet persoonlijke toestellen hun eigen aangepaste studieplan en -traject te volgen. Door in te loggen op digitale leerproducten kunnen leerkrachten de leeractiviteiten van hun leerling volgen, de vorderingen controleren en bijgevolg oefeningen aanreiken die beantwoorden aan de behoeften van de individuele leerling. Scholen zijn in staat om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals het opvolgen en controleren van de leerplicht, het opvolgen van de kleuterparticipatie, de berekening van de omkadering en werkingsmiddelen, …

Kinderen en jongeren zijn een bijzonder kwetsbare groep, ook op het vlak van hun persoonsgegevens. Daarom dragen wij er speciaal zorg voor om deze persoonsgegevens te beschermen.

Uitgeverij Van In NV verbindt zich ertoe om de privacy van onze klanten en gebruikers van onze producten en diensten te beschermen volgens de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, haar uitvoeringsbesluiten en andere toepasselijke wetgeving.

2. Welke digitale leerproducten biedt Sanoma Learning?

Sanoma Learning biedt de volgende categorieën van digitale producten waarbij persoonsgegevens moeten worden verwerkt:
 • e-learningplatformen;
 • administratiesystemen voor leerlingen, leerkrachten en scholen;
 • toepassingen ter ondersteuning van de professionele werkzaamheden van leerkrachten en scholen;
 • toepassingen voor digitale oefeningen, spelapplicaties;
 • andere digitale leerproducten gebruikt door leerlingen op school en thuis, aangeboden door de school of rechtstreeks aangekocht bij Sanoma Learning door de leerling of zijn/haar ouders.
Ga voor de volledige lijst van producten, diensten en oplossingen verkrijgbaar bij Uitgeverij Van In NV naar onze website www.vanin.be.

3. Digitale leermiddelen middelen diddit Uitgeverij VAN IN en Uitgeverij De Boeck  

Download hier de bijsluiter 

4. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

4.1 Digitale oplossingen gebruikt of aangeboden door scholen:

De scholen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leerlingen en leerkrachten in de e-learningapplicaties die Sanoma Learning aan de scholen aanbiedt. Bij de verwerking door Sanoma Learning van de persoonsgegevens van leerlingen en leerkrachten die onze producten op school gebruiken, worden deze gegevens namens de scholen verwerkt voor onderwijsdoeleinden, om de goede werking van het digitale leermiddel te garanderen en voor de ontwikkeling van leermethoden. Sanoma Learning kan ook gegevens verwerken met behulp van anonimiseringstechnieken voor statistische analyse om de functies en gebruikerservaring van de producten te verbeteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de scholen om de gebruikers te informeren over de persoonsgegevens die zij verwerken en die zij aan ons doorgeven.

4.2 Digitale oplossingen rechtstreeks bij Sanoma Learning aangekocht:

Sanoma Learning kan ook digitale leerproducten aanbieden die rechtstreeks bij het SL-bedrijf kunnen worden aangekocht door de leerlingen of hun ouders/voogd. Deze producten vallen onder de noemer 'thuisproducten'. In dat geval is het SL-bedrijf dat het thuisproduct levert verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Sanoma Learning informeert de gebruikers over het gebruik van de persoonsgegevens in de thuisproducten via de website www.vanin.be. Hier vindt men onder meer ook de Verklaring inzake het privacybeleid die door Uitgeverij Van In NV wordt gehanteerd. Zie ook de hoofdstukken 8 en 10 hierna voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Uitgeverij Van In NV in verband met vragen over de privacy.

5. Welke types gegevens worden verwerkt en waarom?

Sanoma Learning verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doeleinden, vooral gegevens die nodig zijn om het gebruik van het leermateriaal en de leerproducten voor onderwijsdoeleinden mogelijk te maken, en voor productontwikkeling. De types verwerkte gegevens zijn:

5.1 Gegevens verstrekt door de gebruikers zelf

Wanneer een school de digitale leerproducten van Sanoma Learning gebruikt, geeft de school aan SL de persoonlijk identificeerbare gegevens door die zijn ingegeven door de leerlingen, hun voogd, de leerkrachten of de administratieve dienst van de school. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn de naam, de leeftijd en de klas van de leerling. Voor het gebruik van de e-learningplatformen moet eventueel ook een gebruikersaccount worden aangemaakt (gebruikersnaam en wachtwoord)
zodat de gebruikers bij hun content- en oefeningenplatformen kunnen inloggen. Wij kunnen eventueel ook de gegevens verwerken die de leerlingen hebben opgegeven tijdens een trainingssessie of oefening.

Voor producten die rechtstreeks bij ons worden aangekocht ('thuisproducten') vragen wij normaal de informatie op die nodig is voor de levering van het aangekochte product, zoals de naam, facturatiegegevens, gebruikersaccountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en de contactgegevens, evenals de gegevens die tijdens een training of oefening zijn ingevuld.

De gegevens worden voor de volgende zaken gebruikt:
 • om de gebruiker van de producten te identificeren en te verifiëren en de hieraan verbonden gebruikersrechten te bepalen;
 • om te kunnen inloggen via een eenmalige aanmelding bij de digitale leermiddelen (kan soms door verschillende uitgevers worden aangeboden, zoals bv. Knooppunt); 
 • om de leerinhoud en de antwoorden op de toepasselijke oefeningen te leveren en op te slaan;
 • voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
 • om ondersteuning te bieden aan de gebruikers van de e-learningplatformen (bv. vergeten wachtwoorden, toegang tot de nodige functies);
 • om de interne werking van de school te ondersteunen en te versterken;
 • om te voldoen aan wettelijke bepalingen inzake onderwijsregelgeving.
De gegevens van leerkrachten en klanten die onze thuisproducten aankopen, worden ook gebruikt:

 • voor de verzending van nieuwsbrieven waarop zij hebben ingetekend en enquêtes voor onderzoeksdoeleinden;
 • om meer inzicht te krijgen in hun interesses en vakkennis;
 • om bijkomende producten aan te bieden.

5.2 Gegevens gehaald uit het gebruik van de digitale producten

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over hoe de gebruikers van onze digitale producten deze producten en inhoud gebruiken, met inbegrip van gegevens zoals testresultaten, verificatiegegevens, weblogs en informatie over hoe men de inhoud raadpleegt of gebruikt. Zo kan een leerkracht zien wat elke leerling doet met het leermiddel dat de school aanbiedt, en wat de resultaten waren van de oefeningen die de leerlingen hebben gemaakt. Sanoma Learning kan deze informatie aan de leerkracht leveren via rapporten en dashboards. Wanneer Sanoma Learning ook een administratiesysteem aan de school levert of wanneer er een samenwerking bestaat met de leverancier van het systeem aan de school, kunnen de gegevens worden gecombineerd tussen het administratiesysteem en het e-learningplatform.

Wij kunnen cookies en andere gelijkaardige onlinetechnologieën gebruiken, zoals lokale gegevensopslag op de browser, om de gegevens van een gebruikersterminal te halen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser bewaart op het toestel van de gebruiker. Cookies bevatten vaak een anonieme identificatiecode, die wij kunnen gebruiken om te meten hoeveel verschillende browsers onze websites bezoeken en hoe onze onlinediensten worden gebruikt.

De verzamelde gegevens worden voor de volgende zaken gebruikt:

 • voor het geven van feedback en rapporten over de studieresultaten van de individuele leerlingen;
 • om adaptief leermateriaal en een gepersonaliseerd leertraject mogelijk te maken;
 • voor rapporten en input over de studieresultaten van de leerlingen;
 • om gegevens te analyseren (met behulp van anonimiseringstechnieken) over het gebruik van digitale leerproducten door leerlingen en rapporten te maken over het gemiddelde niveau van de school en zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;
 • om wettelijke verplichtingen inzake administratie voor scholen te garanderen;
 • om de interne werking van de school te ondersteunen en te versterken.

5.3 Afgeleide en berekende gegevens

Wij gebruiken analytics zoals de mathematische modellen of algoritmen op basis van de gegevens die wij verzamelen over het gebruik van de digitale leerproducten.

De output van die algoritmen zijn berekende waarden die worden toegekend aan de leerprofielen van de gebruikers, bv. om aanbevelingen te doen over de voor de leerling meest geschikte leerinhoud.

De afgeleide gegevens worden voor de volgende zaken gebruikt:

 • voor gepersonaliseerde inhoud en aanbevelingen;
 • om de onderwijsmethoden en digitale oplossingen te verbeteren.

6. Gebruikt Sanoma Learning gegevens voor verkoopdoelstellingen?

Sanoma Learning maakt geen gebruik van de gegevens van leerlingen die de digitale leerproducten via de school gebruiken, voor verkoop- of reclamedoelstellingen.

In verband met de producten ('thuisproducten') die Sanoma Learning rechtstreeks aan ouders en leerlingen aanbiedt, wordt geen commerciële communicatie (inclusief nieuwsbrieven) verzonden aan leerlingen die jonger zijn dan zestien jaar. Daarom ook vragen wij de gebruikers om hun geboortedatum in te geven voor de intekening op een nieuwsbrief.

Voor onze klanten van thuisproducten die ouder zijn dan 16 jaar, en die op onze producten intekenen of hun toestemming hebben gegeven voor elektronische direct marketing, verzenden wij eventueel informatie zoals uitnodigingen voor evenementen, marktonderzoekenquêtes, nieuwsbrieven of informatie over onze producten. In dat geval geldt er een kosteloos recht op verzet van verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Voor onze klanten van schoolproducten die ouder zijn dan 18 jaar, en die op onze producten intekenen of hun toestemming hebben gegeven voor elektronische direct marketing, verzenden wij eventueel informatie zoals uitnodigingen voor evenementen, marktonderzoekenquêtes, nieuwsbrieven of informatie over onze producten. In dat geval geldt er een kosteloos recht op verzet van verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998 en de wet van 13/06/2005), is er het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van gegevens. Dit recht kan uitgeoefend worden door te schrijven naar Uitgeverij Van In - Klantendienst - Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem of naar het e-mailadres uitgeverij@vanin.be.

7. Wie kan mijn persoonsgegevens behandelen?

Sanoma Learning kan persoonsgegevens doorsturen binnen de Sanoma-groep wanneer dit nodig is voor de doeleinden vermeld in deze Verklaring inzake het privacybeleid.

Sanoma Learning kan derden aanstellen om de gegevens in opdracht van het SL-bedrijf te verwerken, voor de in deel 4 vermelde verwerkingsprocedure. In dat geval verzekeren wij dat de verwerker de gegevens uitsluitend verwerkt voor de opgegeven doelstellingen en dat hij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voorziet om de gegevens te beveiligen. Sanoma Learning en de verwerker gaan een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking aan om een passend veiligheidsniveau te verzekeren. De derden-leveranciers die in onze opdracht gegevens verwerken, moeten de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze Verklaring inzake het privacybeleid.

De school kan ons vragen om informatie, zoals studiescores, vrij te geven aan een leverancier van een administratiesysteem of een andere partij waarmee de school een overeenkomst heeft gesloten voor de verwerking van de gegevens van de leerlingen.

Wij slaan onze gegevens normaal op binnen de EU of de EER. Indien er toch gegevens buiten de EU of de EER worden overgedragen, zorgen wij ervoor dat het land waarnaar de gegevens worden overgedragen door de Europese Commissie erkend is als een land dat een voldoende niveau van privacybescherming heeft, of gaan wij een standaardovereenkomst aan met bepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

8. Hoe beschermt Sanoma Learning de persoonsgegevens?

Sanoma Learning neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, overdracht, verwijdering of andere verwerking die de veiligheid van de informatie in het gedrang zou kunnen brengen. Dit omhelst methoden zoals het gebruik van firewalls, encryptietechnologieën en veilige serverruimten, goede toegangscontrolesystemen, een gecontroleerde voorziening van gebruikersrechten en toezicht op het gebruik ervan, voorziening van instructies voor data processors, en een grondige selectie van bekwame onderaannemers die voldoen aan de industrienormen voor informatieveiligheidsbeheer. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en vervolgens werden verwerkt.

9. Hoe kunnen de persoonsgegevens worden geraadpleegd, verbeterd of verwijderd?

De gebruikers hebben het recht om te vragen hun informatie te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen. Zij kunnen hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij de school of, ingeval de leerling of zijn ouders de producten rechtstreeks bij Sanoma Learning hebben aangekocht ('thuisproducten'), bij het SL-bedrijf.

Gelieve de school te informeren indien u wenst dat Sanoma Learning ophoudt met de verwerking van de gegevens van uzelf of uw kinderen die het door de school aangeboden digitale leermateriaal van SL gebruiken (zie hoofdstuk 10).

De school zal ons op de hoogte brengen van het verzoek en wij zullen de persoonsgegevens zo snel mogelijk wissen.

Wanneer SL ophoudt met de verwerking van de gegevens van een leerling in het digitale leerproduct dat door de school wordt gebruikt, kan de school deze leerling niet langer laten inloggen of hem het onderwijsmateriaal en de oefeningen in het digitale leerproduct aanbieden.

De school kan meer informatie geven over de gegevensverzameling bij het gebruik van de digitale leerproducten. U kunt echter ook steeds contact opnemen met Sanoma Learning voor vragen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens, of om de gegevens te raadplegen, wijzigen en te verwijderen. Wij zullen u steeds zo goed mogelijk informeren en zullen uw verzoek binnen de vier weken beantwoorden.

10. Is deze Verklaring inzake het privacybeleid vatbaar voor wijzigingen?

Deze Verklaring inzake het privacybeleid kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Verklaring inzake het privacybeleid werd gepubliceerd op 10/08/2015.

11. Hoe kan ik Uitgeverij Van In NV contacteren?

Uitgeverij Van In NV
Nijverheidsstraat 92 bus 5
B-2160 Wommelgem
+ 32 3 480 55 11
+ 32 3 480 76 64
uitgeverij@vanin.be